ISLAM, KEHIDUPAN DAN SATU KEMATIAN


Menghilangkan syirik kepada Allah, belum akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik:

 

1. Syirik dalam perbuatan Tuhan:

 

Iaitu beri'tikad bahawa di samping Allah, terdapat pencipta dan pengatur yang lain. Sebagaimana yang diyakini sebahagian orang-orang sufi, bahawa Allah menguasakan sebahagian urusan kepada beberapa waliNya untuk mengaturnya. Suatu keyakinan, yang hingga orang-orang musyrik sebelum Islam pun tidak pernah mengatakannya. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab: "Allah". Seperti ditegaskan dalam firmanNya yang bermaksud:


"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab 'Allah'." (Yunus: 31)

Dalam kitab "Al-Kaafii Firrad alal Wahabi" yang pengarangnya seorang sufi. Di antara isinya adalah, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mengatakan kepada sesuatu; Jadilah! Maka ia akan terjadi."

 

Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia dakwahkan itu. Allah berfirman yang bermaksud:
"Sesungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah!" maka terjadilah ia." (Yaasiin: 82)

"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah." (Al-A'raaf: 54)

 

2. Syirik dalam ibadah dan doa:

 

Iaitu disamping ia beribadah dan berdoa kepada Allah, ia beribadah dan berdoa pula kepada para nabi dan orang-orang shalih.

 

Seperti istighatsah (meminta pertolongan) kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat kesempatan atau kelapangan. Ironinya, justeru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Tentu, yang menanggung dosa terbesarnya adalah sebahagian syaikh (guru) yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalih tawassul.

Mereka menamakan perbuatan tersebut dengan selain nama yang sebenarnya. kerana tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan. Adapun apa yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Seperti ucapan mereka:


"Tolonglah kami wahai Rasulullah, wahai Jaelani, wahai Badawi ..."

Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah, sebab ia merupakan doa (permohonan). Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Doa adalah ibadah." (HR. At-Tirmizi, ia berkata, hadis hasan shahih)

 

Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah semata. Allah berfirman yang bermaksud:
"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu," (Nuh: 12)

Termasuk syirik dalam ibadah adalah "syirik hakimiyah". Iaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahawa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah.

 

3. Syirik dalam sifat:

 

Iaitu dengan menyifati sebahagian makhluk Allah, baik para nabi, wali atau lainnya dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Mengetahui hal-hal yang ghaib, misalnya. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Bushiri, ketika memuji Nabi SAW:
"Sesungguhnya, di antara kedermawananmu adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhul Mahfuzh dan Qalam.

 

Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal (pembohong) yang mendakwakan dirinya boleh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Lalu –menurut pengakuan para dajjal itu– mereka menanyakan kepada beliau tentang rahsia jiwa orang-orang yang bergaul dengannya. Para dajjal itu ingin menguasai sebahagian urusan manusia. Padahal Rasulullah SAW semasa hidupnya sahaja, tidak mengetahui hal-hal yang ghaib tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran:


"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan." (Al-A'raaf: 188)

 

Jika semasa hidupnyapun beliau tidak mengetahui hal-hal yang ghaib, bagaimana mungkin beliau boleh mengetahuinya setelah beliau wafat dan berpindah ke haribaan Tuhan Yang Maha Tinggi? "Ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang budak wanita mengatakan, 'Dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok hari.' Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya yang bermaksud,


"Tinggalkan (ucapan) ini dan berkatalah dengan yang dahulunya (biasa) engkau ucapkan'." (HR Al-Bukhari)

Kepada para rasul itu, memang terkadang ditampakkan sebahagian masalah-masalah ghaib, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang bermaksud:


"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada rasul yang diredhaiNya." (Al-Jin: 26-27)

 

ORANG YANG MENGESAKAN ALLAH

 

Barangsiapa menafikan ketiga macam syirik tersebut dari Allah, kemudian ia mengesakan Allah dalam ZatNya, dan dalam menyembah dan berdoa kepadaNya, juga dalam sifat-sifatNya, maka dia adalah seorang muwahhid (yang mengesakan Allah) yang bakal memiliki berbagai keutamaan yang khusus dijanjikan bagi orang-orang muwahhidin.

 

Sebaliknya, jika ia melakukan salah satu dari ketiga macam syirik di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhid, tetapi ia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang bermaksud:
"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am: 88)

 

"Jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (Az-Zumar: 65)

 

Hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah maka ia termasuk golongan orang-orang muwahhidin.
 
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meng-esakanMu dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menyekutukanMu.

 

CONTOH-CONTOH SYIRIK KECIL

 

Syirik kecil iaitu setiap perantara yang mungkin menyebabkan kepada syirik besar, ia belum mencapai tingkat ibadah, tidak menjadikan pelakunya keluar Islam, akan tetapi ia termasuk dosa besar.

Contoh-contoh Syirik kecil:

 

1. Riya' dan melakukan suatu perbuatan kerana makhluk:

 

Seperti seorang muslim yang beramal dan shalat kerana Allah, tetapi ia melakukan shalat dan amalnya dengan baik agar dipuji manusia. Allah swt berfirman yang bermaksud:


"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-nya." (Al-Kahfi: 100)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:


"Sesungguhnya yang paling aku khuatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil, riya'. Pada hari Kiamat, ketika memberi balasan manusia atas perbuatannya, Allah berfirman, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tujukan amalanmu kepada mereka di dunia. Lihatlah, apakah engkau dapati balasan di sisi mereka?" (HR. Ahmad, hadis shahih)

 

2. Bersumpah dengan nama selain Allah:

 

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad, hadis shahih)

Boleh jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar. Iaitu jika orang yang bersumpah tersebut meyakini bahawa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan bahaya atas dirinya, jika ia bersumpah dusta dengan namanya.

 

3. Syirik khafi:

 

Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya, "Atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu."

Termasuk syirik khafi adalah ucapan seseorang, "Seandainya bukan kerana Allah, kemudian (seandainya bukan kerana) si fulan."

 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,
"Jangan mengatakan, 'Atas kehendak Allah, dan atas kehendak si fulan.' Tetapi katakanlah, 'Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan'." (HR. Ahmad dan lainnya, hadis shahih)
 
FENOMENA SYIRIK

 

Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin.

 

Hal itu terjadi kerana mereka berpaling dari tauhid, serta kerana perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam akidah dan perilaku mereka.

 

Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebahagian besar negara-negara Islam. Berbagai fenomena kemusyrikan, justeru oleh sebahagian besar umat Islam dianggap sebagai bahagian dari ajaran Islam, kerana itu mereka tidak mengingkari dan menolaknya.

 

Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan, atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi ialah:

 

1. Berdoa kepada selain Allah:

 

Hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung mereka, yang sering diperdengarkan pada peringatan maulid atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya.

Kita pernah mendengar mereka menyanyikan kasidah.

"Wahai imam para rasul, wahai sandaranku.
Engkau adalah pintu Allah, dan tempat aku bergantung.
Di dunia serta akhiratku.
wahai Rasulullah, bimbinglah diriku.

 


Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan, kecuali engkau, wahai mahkota yang hadir"

Seandainya Rasulullah mendengar nyanyian di atas, tentu Rasulullah SAW akan berlepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang boleh mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah swt semata. Nyanyian-nyanyian dan pujian yang sama, banyak kita jumpai di surat-surat khabar, majalah dan buku. Di antara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah SAW, para wali dan orang-orang shalih yang sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya.

 

2. Menguburkan para wali dan orang-orang shalih di dalam masjid:

 

Banyak kita saksikan di negara-negara Islam, kuburan berada di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibangunkan kubah, lalu orang-orang datang memintanya, sebagai sesembahan selain Allah. Rasulullah SAW melarang hal ini dengan sabdanya yang bermaksud:


"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (atau tempat bersujud menyembah Tuhan)." (Muttafaq alaih)

 

Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para syaikh dan ulama di dalamnya? Apakah lagi telah dimaklumi, kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta, sebagai sesembahan selain Allah. kerana itu ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan perantara yang boleh menyebabkan kepadanya.

 

3. Nazar untuk para wali:

 

sebahagian manusia ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Sebab nazar adalah ibadah, dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh isteri Imran. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud:


"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis)," (Ali Imran: 35)

 

4. Menyembelih di kuburan para nabi atau wali:

 

Meskipun penyembelihan yang dilakukan dikuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Mereka menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah." (HR. Muslim)

 

5. Tawaf sekeliling kuburan para wali:

 

Seperti mengelilingi kuburan Syaikh Abdul Kadir Jailani, Syaikh Rifa'i, Syaikh Badawi, Syaikh Al-Husain, dan lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, sebab tawaf adalah ibadah, dan ia tidak boleh dilakukan kecuali tawaf di sekeliling Kaabah, Allah berfirman yang bermaksud:


"Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29)

 

6. Shalat kepada kuburan:

 

Shalat kepada kuburan adalah tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat kepadanya." (HR. Muslim)

 

7. Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan:

 

Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:


"Tidaklah dilakukan perjalanan (tour) kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjidil Aqsha." (Muttaffaq 'alaih)

 

Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan, "Kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi kemudian memberi salam (doa) kepada Nabi Muhammad SAW."

 

8. Berhukum dengan selain yang diturunkan Allah:

 

Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik. Seperti menentukan hukum dengan perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia, yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis shahih iaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia.

 

Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian syaikh yang bertentangan dengan nash-nash Al-Quran dan hadis shahih. Seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah Ta'ala memaklumkan perang terhadap pelakunya.

 

9. Taat kepada para penguasa, ulama atau syaikh:

 

Iaitu ketaatan kepada mereka dengan menyelisihi dan menentang nash Al-Quran dan hadis shahih. Syirik semacam ini "Syirkut thaa'ah" (syirik keta'atan) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq (Allah)." (HR. Ahmad, hadis shahih)

Allah berfirman yang bermaksud:


"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31)

 

Hudzaifah menafsirkan ibadah dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya.

The moderate face of Islam: Making Islam, politics and democrasy fit

Tuesday, February 17 @ 14:58:41 MYT


Speach by Nasharudin Mat Isa
Secretary General of PAS


Thank you for giving me this opportunity to speak to possibly the most influential opinion leaders in Asia. Naturally as a politician, this offer is too hard for me to refuse.

However, be rest assured I am not here to give you a political pitch with all the sound bites, rather I am here to gain your empathy for Islam and how it relates to politics and democracy from the experience of a Malaysian Islamist.

 

2. My speech will cover several themes: First is the background of Islam in the eyes of the global media today. Before I can explain to you the PAS model, I must first give an explanation of how Islam relates to individuals and state. Thirdly I will explain the Islamists view of politics and democracy. Fourth I will propose why institutions and the media must co-operate with Islamic movements to give space to the rise of a true moderate Islam. Lastly I will draw on the PAS experience of how we are trying to meet the democratic needs of a multi-religious and multi-ethnic society.

 

3. Firstly, I must address the background to this issue. Post 9-11, how the world views Islam has taken a different perspective. Its bad enough that before this watershed event Islam was already seen in a bad light; post 9-11, many anti-Islam forces began to sense a legitimacy to their pursuit to suppress Islam, ranging from Neo-cons in America, secularists in France and even ultra-feminists here in Malaysia.

 

4. As a result, Islam, Islamic movements and Muslims in general, have been shed in a rather negative light by the media. Admittedly this is by some measure the result of a combination of Muslim misdeeds and misunderstanding of non Muslims, I fear though that all these have been conveniently politically exploited by powerful quarters in western society who see Islam as a potential global power and civilisational alternative, capable of challenging western hegemony. From several examples from the global media, one finds that there is a campaign to distort the image of Islam and endeavours to equate Islam with imposition and aggression, while justifying imposition and aggression against Muslims.

 

5. I believe the esteemed members of the Asian News Network is above this political connivance. I also believe that what you aspire to portray to the people is the truth. And as such your empathy of Islam and the political struggle to give it legitimacy is all important for Muslims. I hope I will be able to do my part to further the understanding of Islam and establish a channel with the media for a balanced and sustained dialogue on Islam.

 

Islam, Individuals and State

 

6. If we look at Islam, Islam of course is a religion first and foremost, a religion based on the belief of God and absolute divinity of God. The worship of God is the mandate of the Muslim, and the Muslim is there according to the Koran, according to Islam, to worship God and to lead an ethical life, which is the only way in Islam, by which one reaches paradise and stands favourably on the day of judgement.

 

7. It is an ethical mandate for the Muslims to live an ethical life, and therefore to create around themselves systems of life that are, indeed, ethical; thus, proper ethical behaviour in private life but also in public life; a proper ethical behaviour in the economic world and social realm and the political realm. And to provide for an ethical society is the primary mandate again of the Muslim.

 

8. One could be a Muslim in a non-Islamic majority area and be fully a Muslim. Muslims can live together as, say, a small tribe or small community in an island and not have a state, and be fully Muslims and abide by the presets of Islam.

 

9. Conversely, if there is a majority of Muslims, then obviously Islam will demand ethical behaviour on the part of the state - no doubt about it - and the preservations of the rights of individuals. Therefore, does Islam have something to do and say about the state? Indeed, it does, and Muslims will hold their state to be responsible for guaranteeing and providing them the rights that are provided by their own Islamic law, by their own faith. And they will definitely refuse to have a state not allowing them to practice freely their faith and live in accordance to the law.

 

10. Incidentally, the rights of individuals, according to the Quran, is not restricted to Muslims, but also of course to non-Muslims. Of course, the Quran will make that point very clearly and will refuse absolutely any coercion on non-Muslims--thus the very verse in the Quran - "If your lord had so wished, all his creatures would believe in him, all of them without exception." In actuality Allah has not done this. Therefore it wouldn’t be proper for someone to compel people to believe in Islam. A Muslim would not dare to force people to practice a faith that they do not wish to practice or to believe in, simply because it goes against a divine edict; “There is no compulsion in religion”

 

11. And so non-Muslims historically in Muslim lands, Islamic lands, have always had their own rights, their own courts, the right to live by their own law, often were themselves participants in the style of government, in Islamic lands, so they would be prime ministers, viziers, ministers and so on. It does not mean that Muslims did not commit, like all other communities, atrocities against certain groups at various times - no doubt about it - they are human beings, and they break the law as surely as Christians break the law, as surely as Jews break the law. But certainly their faith holds them to an ethical behaviour that protects other faiths and by and large they did. And so I would point that we do not witness inquisitions or holocausts in the lands of Islam, or a wholesale colonial effort. We do not find that in the history of Islam, and I think Muslims are very proud of that in their history, and rightly so.

 

12. In terms of the relationship between Islam and democracy proper, it will all depend on the definition of "democracy," of course. Islamic law in general does hold for, demand elections, rule of law, demands the ruler be bound by law and that that ruler cannot decide on his own what the law is that people will live by. Islamic law does not accept the concept of a theocracy in which a ruler has absolute mandate to determine law. Islamic law is derived by jurists by consensus, and thus the consensus of the community, and respect of Islamic law is something that is mandated by Islam, and, of course, that's what Muslims will demand.

 

13. Some of these were carried out in history by Muslims; some were not very successfully. For example, Islamic law does mandate elections, and we see that except for the first four caliphs that was not actually carried out in Islamic history. But then I mean we can hardly have proper elections in Florida in the 21st century; I mean, 1,500 years ago it was much harder to hold effective elections throughout an empire. So there are certain historical arguments as to why Muslims failed to always live by what Islamic law demanded that they should have.

 

 

The Islamists View of Politics

 

14. The Islamist's view of politics and state rests on their fundamental premise that Islam is not a "religion" in the sense in which we speak of Christianity and Hinduism today, i.e., a code of religious beliefs and doctrines, a mode of spiritual orientation, or a set of some outward rituals. Islam is a complete way of life; it covers the entire spectrum of human activities. Islam means total commitment and subordination of all aspects of life - individual, social, economic, political, international - to God. Hence, Islam is both religion and politics, mosque or church and state, joined in a single goal of serving God and implementing His commandments.

 

15. Islamists believe that Islam cannot be implemented in a comprehensive manner without the power of the state; the Quranic obligation for all Muslims to "promote good and eliminate evil" cannot be realised without the legitimacy and resources of the state. Hence, according to Islamists, establishment of an Islamic state is not something recommendatory or optional; it is a fundamental obligation for all Muslims.

 

16. For the Islamists, democracy is the spirit of the Islamic governmental system. We maintain that the majority's voice can constitute the basis for legitimate exercise of political authority in an Islamic state and it must recognises and remains within the perimeters of God's political and legal sovereignty. God's sovereignty is understood to have been represented in the Shari`ah, a systematic code of moral-legal imperatives derived from the Qur'an and the teachings of the Prophet Muhammad. Although in the case of non Muslims, as I will explain earlier, they need not be bound to the Shari’ah.

 

17. Islamists also argue that since the Qur'an commands Muslims to conduct their collective affairs through mutual consultation (shura) and grants the privilege of God's vicegerency (khalifa) to the entire community rather than to a single individual or a specific group or class of people, the selection of a ruler must be based on the free will of the masses.

 

18. It is important to note at this stage, that in the case of the applicability of Islamic laws on non Muslims, PAS subscribes to the Hanifa school in this instance. That is to say non Muslims are not subject to Islamic laws and continue to be governed by laws of their own or in our case the existing Civil Law. As currently practiced, there is already a dualism, we only need to broaden in to allow Islam to be practiced in full.

 

19. Several conclusions can be drawn from this formulation of politics by the Islamists. First, Islamists, do not approve theocracy or rule by the clergy, who would exercise political power on behalf of God. In Islam, no one can speak for God; it is the consensus of the community at large as reflected in freely expressed public opinion that will determine how the will of God will be applied in a specific case.

 

20. Maududi describes the Islamic government as "theodemocracy" and "nomocracy," or the rule of law, rather than as a rule of self-appointed spokesman of God. In Islam, it is the consensus of the community that is the final arbiter in public affairs, and the concept of a veto power exercised by the clergy has no theological and legal basis.

 

21. Second, Islamists are also of the view that it is not the structure of an Islamic state that should constitute the focal point in constructing an Islamic polity; what really matters is the question of its functions, goals and objectives. The specific structural arrangements and institutional features of one Islamic state may differ from another due to differences in material conditions, but their guiding principles and values must reflect those enunciated in the Quran and the traditions of the Prophet.

 

22. Third, although the Islamists' concept of an Islamic state remains all-encompassing - they also emphasise that the methods of governance of the state should not be authoritarian and arbitrary. Islamists suggest several institutional and procedural mechanisms to ensure popular participation, accountability of rulers, protection of civil liberties and the rule of law.

 

23. The head of the state and government would be elected for a fixed term through free elections based on universal adult franchise. Similarly, members of the Shura (parliament) would also be elected by the people. The Islamic state would be based on the principle of the distribution of power among the three branches of the state: the executive, legislature, and judiciary. The Islamic state would ensure the functioning of an independent judiciary and no one, including the head of the state, would be above law.

 

24. Reflect for a moment of what I have said and compare with the U.S model. If in the U.S we have elected representatives in the legislature such as; Senate, Congress, the Presidency and his Cabinet. They are all held in check by the judiciary; the Supreme Court is the ultimate custodian and protector of the Constitution and applies their discretion accordingly on matters of law. The only difference between the US model and the Islamic model is that in the case of the latter, the jurists are guided by jurisprudence sourced from the Quran and the prophetic traditions, that goes beyond the reasoning and thought of man.

 

25. The leaders of the Islamic movements in Pakistan, Malaysia, and North Africa define the governmental structure of an Islamic state in terms no different from a Westminster-type parliamentary democracy: universal adult franchise, periodic elections, guaranteed human rights, civil liberties, equal political and religious rights of minorities, an independent judiciary, the rule of law, procedural justice, and multiple political parties. This pluralistic and democratic vision of an Islamic polity has recently found an explicit and profound articulation in the writings and speeches of Rachid Ghannoushi of Tunisia, Professor Khurshid Ahmad of Pakistan Najmuddin Erbakan of Turkey, and Anwar Ibrahim, the unjustly prosecuted former Deputy Prime Minister of Malaysia.

 

26. A fundamental difference between the Western and Islamist's concept of democracy relates to the question of the ends of politics. The predominant position in Western thought is that of liberal individualism, according to which politics is the prototype of a free market process - a kind of political version of the "economic man" model. As David Schuman has noted, the Western democratic model considers all outcomes of political struggles as equally legitimate; the definition of "good" keeps changing and whatever comes out of the free clash of competing interests and ideas is good and legitimate.

 

27. The Islamists obviously cannot and do not subscribe to this view of politics and political process. Since Islamists define our mission in terms of sacred precepts of polity, economy and society, politics for us is a means to establish a just social order as defined by the Qur'an and the traditions of the Prophet. Hence, all outcomes are not equally legitimate; only those outcomes are legitimate which conform to and are sanctioned by Shari`ah or are shown to serve the cause of the Shari`ah.

 

An Islamist View of Democracy

 

28. Democracy is a much abused term. The definition of "democracy," depends on which angle we are viewing - are we talking about rule of law? Are we talking about institutions? Are we talking about elections? The fact of the matter is we could have democracy and not have respect of human rights. I would submit to you, and you would agree I think with me, that for the better part of the 200-plus history of American democracy some groups - like Native Americans and African Americans, certainly did not enjoy much in terms of rights. And yet it was a democracy in the U.S. - no doubt about it, it was a democracy from the start.

 

29. Even here in Malaysia, often touted as a model Islamic state, we find democractic institutions and practice sorely lacking. Yes we can go to elections every 5 years, but is there a level playing field. Of course no! Access to media is all but for negative publicity, freedom of speech and assembly is restricted even the Election Commission is under the Prime Ministers Office. What is worse is that, draconian and repressive laws that allow detention without trial, restrictions on the Press and restrictions on students rights to association continue to be practiced.

 

30. And so would Islam, for instance, accept that kind of thwarted democracy? No. Would Christianity, Buddhism and Hinduism? No. Do Christians, Buddhists, Hindus and Muslims sometimes actually abuse what their religions would say or end up with a system that is not proper? Yes, it does happen, but that doesn't mean that in the religion itself there is an endorsement of such practices, as say the enslavement of a whole community.

 

31. Ultimately, it is the laws and rules that ensures the dignity and rights of individuals, which is what Islamic law will demand, and will hold an Islamic state up to. Ultimately, however, I would submit to you that what really ensures the dignity and the rights of individuals is not so much a political structure. What matters really is for people, in whatever political system they are, to stand up for their rights, for the fundamental dignity that all of the universal religions do mandate and provide them with.

 

32. Muslim jurists have always maintained the right of Muslims to stand up and call for and demand their rights. The only thing they do not want - and they all unanimously agree on this - is that they don't want these rights to be called for in a chaotic manner or by civil war or by force. They want it to be achieved through a different process, involving peaceful democratic channels; freedom of opinion, the right to association, the freedom to assembly and at most civil disobedience but not more than that. And I think that, ultimately, it is the belief in such ideals that transform society and makes it a great society.

 

33. Islam has been consistent about the rights of individuals from the very beginning, though many has failed to live up to the demand. Prophet Muhammad p.b.u.h, related; “No obedience is due in sinful matters, behold, obedience is only in the way of righteousness”. In another instance he related; “The highest form of jihad is to speak the truth against a government that has deviated from the right path.” Perhaps this is one jihad where we can all embark upon, without fear or favour.

 

Allowing for a Moderate Islam

 

34. Actually Islam does not need a moderating force to change it. Fundamentally it is a religion of peace and tolerance. One does not need to apply democracy to Islam, as I have explained earlier, democracy is already built into Islam. So for the record, I am merely sticking to the terminology in the interest of promoting understanding, for me a true Islam is one that embodies peace, tolerance, respect of human rights and the supremacy of God.

 

35. Islam is not meant for just Muslims but for all mankind. In the Quran it says that “It is not for any other that we sent you as a Messenger, O’ Muhammad, but to be a blessing for all mankind”. This proved true, that as Islam grew from the time of the Prophets passing in the 7th century, to the 13th century, and even later during the earlier part of the Uthmanate empire, it brought forth a enlightenment and renaissance for mankind. The knowledge that came to fruition during this period later became the building block for Europe’s emergence from the Middle Ages.

 

36. Recollections of Islam’s glorious past does not however change the rather deep mire Islam is in today. What Muslims need to do is to understand the full significance of the tragedy of colonisation and secularisation; and how today, Islam is at the margins when it comes to the advancement of the modern world but seems at the forefront in its worst excesses and failures.

 

37. Well, one of the problems definitely is that, and throughout the Muslim world, the systems of state that are there, are not structures that have been developed internally. Indeed, practically all of them are secular, whether we are talking about Syria, Egypt, Algeria, Pakistan or Malaysia. All of those have inherited secular systems that have been actually imposed by the colonial forces in the 20th century. And so no doubt about it, if you then associate those secular countries or secular systems with the abuses that have been carried out in their name, Muslims have no positive understanding or acceptance of what secularism is. They have been living under secular states now for over 50 years--actually 100 years--that have not guaranteed their rights. And again, as I said before, having a secular democracy does not guarantee human rights, as was the case in the United States for quite a while in relationship with African Americans, and to some extent still is the case for Native Americans.

 

38. With the bitter experience of the Muslims in perspective, that is why I urge democratic institutions and the media to fully understand what is the Muslim requirement, not from Western tinted lenses but from a true Islamic perspective. That is what they want, and that is the right thing, and that's what individuals, usually communities, and majorities do want.

 

39. The point is, you are in a position to help them along and not interfere with that internal system by which they come to these conclusions in that system and impose on them a method that does not necessarily work for them, but helps them work out their issues internally without ending in chaos, civil war, which has been the case in Algeria which is far worse basically than having say a purely secular system imposed or purely an Islamic system imposed. The Muslims have to define that term themselves. That is their prerogative, their right--and define the states in which they want to live. And since Islam does promote individual rights, there is no reason why Muslims cannot have such a structure.

 

40. It is important for you to hear my plea on behalf of the Muslims. Please be aware that there are 4 clearly identifiable challenges that the Muslims face in the global media:

1. The distortion of Islamic worldviews and practices.
2. Associating practices of radical Muslim groups and individuals with Islam.
3. Presenting Islam as source of threat and menace to Western society.
4. Justifying imposition on, and aggression against Muslims.

 

41. You are in the position to help us overcome the extremists. Give us the democratic space, the level playing field, the unbiased and unfettered access and you will find that Muslims will be at ease with their space in this world. Demonise them, suppress them and marginalise them only at our own peril, look at what happened in Afghanistan.

 

42. I hope that in future democratic institutions and media such as that present today will look at Islam from a more broad and inclusive perspective. Don’t let your views be restricted to the limited interpretations of the so called liberals or the radicals, true Islam is in the middle ground. As you will find here in Malaysia, the majority of Muslims believe in having Islamic systems and laws in place but that doesn’t mean that they are radicals or extremists hell-bent on the destruction of the west.

 

The Malaysian Experience: PAS Model of Islamic State

 

43. The Islamic Party of Malaysia has presented to the people an Islamic State Document that outline how we will go about in introducing Islamic laws in Malaysia. We also want to assure non-Muslims they would be getting a better deal and that the Federal Constitution would not be compromised and that Parliament and the Senate, and not the clergy, would reign supreme, as many fear would happen if Malaysia turns “Islamic”.

 

44. Please note that this document is a position paper and it could still incorporate feedback. In all earnestness and honesty, I welcome all feedback and reflective thoughts about the document so as to continuously improve and better its content and presentation.

 

45. What PAS is proposing would not bypass or contravene the Constitution. I must again emphasise that PAS would continue to work within the ambit and purview of the democratic process of the parliamentary system as enshrined in the Federal Constitution, to get this document and vision of the Islamic State realised and implemented.

 

46. No one should doubt our commitment to democracy, as our track-record speaks for itself, ever since the inception of the democratic process in this country, we have participated in it. Without ever resorting to riots, violence and militancy.

 

47. Our commitment to the practice of Syura (consultation) is made clear by our conviction that the current division of the legislative process namely the Dewan Rakyat (Parliament) and Dewan Negara (Senate), would conveniently provide for the embodiment of Syura. Hence this stamps out all allegation of a theocracy and supremacy of the Islamic clergy. Theocracy has never been a part and practice of the Islamic political system since time immemorial. Anyone with any rudimentary understanding of Islamic history would testify to that.

 

48. We want to assure the non-Muslims their rights would be protected and that they would not end up becoming victims of a harsh or unjust Islamic legal system. The document equally places importance to the rights of the non-Muslim community in the context of an Islamic Government and State.

 

49. The rights of the non-Muslim community as enshrined in the Federal Constitution, in regard to right to religious beliefs and cultural practices, right to secure business opportunity and private property, right to political association, right to education, and mother-tongue education as also enshrined by the United Nation Declaration of Human Rights are fully secured.

 

50. It is also not an exaggeration to emphasise hereby that Islam provides for a better security in religious practices as shown by our Islamic history and our current practices in the states that we are now governing.

 

51. This document similarly places emphasis on the involvement of the non-Muslim community in matters pertaining to the administration and government of the country, namely the executive legislative and judiciary. Our commitment to the political fraternity of the Alternative Front (Barisan Alternatif), provides convincing evidence to allow participation and involvement of the entire citizenry from all religious, ethnic, culture and gender to engage in the reconstruction of a more equitable and just society.

 

52. In the light of providing a truly genuine democratic space for a healthy and mature democracy, the PAS leadership is fully committed to end or revise all draconian laws, namely the ISA, OSA, University Colleges Act, Printing and Presses Act etc., that stifle democratic freedom.

 

53. There are several points which underlines our commitment to democracy, human rights and freedom:

 

1. That the document on Islamic State continues to advocate the provisions as enshrined by the Federal Constitution.

2. That the rights and freedom of the entire citizenry or rakyat are fully secured and guaranteed by the State.

3. That the right and freedom of each citizen and community to practice and express their unique cultural and traditional heritage are secured by the state.

4. There will no compulsion in matter of religious conversion to Islam.

5. That the dual system of laws and judiciary will maintain its current status quo.
 
6. That there will be no discrimination based on religious, racial and gender. Opportunities and entitlement will be merit and principle based.

7. The democratic rights of each individual in the Islamic State are fully guaranteed by the Federal Constitution.

8. That every ethnic grouping irregardless of ethnicity is entitled to elect and be elected in based on merits into the various position of responsibility be it in the executive, judiciary and legislative domains.

9. That the right to education and mother-tongue education is secured by the State.


10. That the rights of women in regard to education, job-commercial enterprises and the right to human dignity are secured and safeguarded by the Constitution of the State.

 

54. We are very aware that this document will be inviting numerous comments and perhaps criticisms. PAS is ready to engage in any discourses and forums so as to clarify the numerous questions and inquiries.

 

55. Finally, I have gone at length to give you the Islamic perspective and the PAS model, I hope this will be the start of a continued engagement and dialogue between Islamists and democratic institutions and media.

 

56. I thank you for your kind attention and patience. I will end with a verse from the Quran: Oh Mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes that you may know one another. Verily, the most honoured of you in the sight of God is the most righteous of you. And God has full knowledge and is well acquainted with all things.

 

Email: nasharudin@hotmail.com

(Speech to the Agenda Asia Conference Organised by Asia News Network (ANN) and Konrad Adenauer Foundation. by Nasharudin Mat Isa, Secretary General, Islamic Party of Malaysia 10th February 2003 at Shangri La Hotel.)

 

  

 

 

 

 

 

ELOKLAH MENANGIS DULU……..

 

Dari dahulu sampai sekarang semua orang Islam tahu, salah satu amalan kebajikan seseorang yang dapat dikutip ‘ hasilnya ‘ secara berterusan , walaupun selepas mati atau meninggal dunia , ialah amal jariah atau lebih dipahami umum sebagai wakaf. Orang ‘ tua-tua ‘ dahulu, kerana kuat berpegang kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan tentang pahala, sanggup dengan cara berdikit-dikit mengumpul wang ringgit semata-mata untuk berwakaf kepada suaru atau masjid. Bagi mereka yang lebih berada pula, sanggup mewakafkan tanah persendirian sebagai tapak binaannya.

Di kampung-kampung seluruh negara masih boleh didapati surau, masjid atau bangunan sekolah agama rakyat yang didirikan hasil dari wang wakaf penduduk tempatan. Sebenarnya, inilah satu ‘ mercu tanda ‘ bagaimana kekuatan orang dahulu menghayati ajaran Islam , berbanding dengan kekuatan yang ada pada umat Islam mutakhir ini !.

 

Apabila arus pembangunan melanda keadaan tanpa boleh dibendung, dan sememangnya diperlukan oleh umat Islam dalam waktu sekarang, satu demi satu binaan didirikan oleh mereka ‘ ditiadakan ‘ oleh generasi kini . Sama ada kerana ianya benar-benar diperlukan akibat sudah rosak dan perlu diganti ataupun kerana sengaja ianya ‘ dirosakkan ’ untuk diganti yang lebih cantik dan baru !.

 

Apa yang menjadi persoalan, bukan kerana ia jadi satu kesalahan atau tidak menggantikan dengan yang lebih cantik dan baru , tetapi bagaimana halnya dengan bangunan atau sebagainya yang masih dalam keadaan baik dan tidak memerlukan kepada gantian turut dijadikan ‘ mangsa ’ pembangunan tersebut. Terdapat kes-kes di mana tanaman kekal umpamanya pokok kelapa dan buah-buahan yang diwakafkan, telah dimusnahkan kerana semata-mata untuk pembangunan yang boleh ditangguh dan elakkan .

 

Kerana tindakan generasi kini, maka tamatlah ‘ hasil ’ sepatutnya diperoleh oleh mereka. Sedangkan kebanyakan generasi yang menamatkannya ‘ kurang gemar ’ menghulur wakafnya bagi menggantikan wakaf lama tersebut. Mereka lebih selesa menerima wang peruntukan kerajaan dari menghulurkan wakaf sendiri !.

 

Ada pihak memberi pendapat, keadaan dinyatakan berlaku disebabkan wujud golongan pentadbir surau dan masjid yang kurang memahami dan menghayati ajaran Islam. Orang yang boleh memberikan nasihat kepada mereka ini juga mungkin sudah ‘ tidak ada ‘ lagi sebagai pentadbir di situ……

 

Benarlah sabda Nabi Muhammad s.a.w , apabila diserahkan suatu pekerjaan kepada bukan para ahlinya, akan berlakulah kehancuran dan kemusnahan. Apakah golongan yang memilih mereka itu tidak turut serta menerima ‘ saham ‘ dosa ?. Atau apa yang hendak diberi jawapan kepada tuan punya wakaf di akhirat kelak, apabila mereka mempersoalkan tindakan rakus generasinya merosakkan usaha mereka ?.

Eloklah menangis dulu……CINTA MENURUT PANDANGAN ISLAM

“..Ya Allah Engkau Tuhanku.. Tiada tuhan melainkan Engkau.. Engkau cinta agungku.. Nabi Muhammad pesuruhMu..”

Muqaddimah

Bait-bait nasyid kumpulan Quturunnada di atas sering mengingatkan kita kepada hakikat cinta yang sebenar. Bagi saya sendiri, makna serta irama yang dibawa oleh Qutrunnada ini benar-benar menyentuh jiwa apatah lagi di tengah-tengah kerancakan irama nasyid ala-KRU yang mewarnai dunia nasyid pada masa sekarang.

Berbicara mengenai cinta, tentunya tidak akan lepas dari perbincangan kita cinta monyet yang menghiasai dunia muda-mudi sekarang ini. Malah, tidak keterlaluan untuk dinyatakan, itulah pespektif masyarakat terhadap cinta. Sedangkan cinta sebeginilah yang sering mendorong pelakunya ke arah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Sekotor itukah cinta?

Apakah cinta sebenarnya? Cinta sebenarnya menepati satu angka perangkaan fitrah manusia. Tanpa nilai cinta yang berdefinisi sebagai cetusan rasa dari orbit naluri ke arah mengenali satu objek dengan penghayatan hakikat dan kewujudannya akan membantutkan tumbesar manusia.

Kesenian cinta yang didasari runtutan fitrah tanpa dicabul oleh hawa syahwat merupakan logo kedamaian, keamanan dan ketenangan. Namun cinta seringkali diperalatkan untuk melangsai keghairahan nafsu dan kebejatan iblis laknatullah. Demi kemakmuran manusia sejagat, kita mesti menangani fenomena cinta dengan nilai fikrah yang suci dan iman yang komited kepada Allah.

Permasalahan cinta antara yang dihadapi secara serius oleh umat Islam hari ini. Pertembungan antara cinta hakiki dan cinta palsu menyebabkan umat Islam menghadapi dilema perasaan yang kronik. Krisis cinta palsu telah memapah umat Islam ke medan pertembungan yang memusnahkan etika spritual-membunuh solidariti dan menodai sosial.

Individu mukmin sewajarnya peka terhadap kehadiran cinta di dalam jiwa. Cinta yang berlogikkan nafsu dan syahwat semata-mata hanyalah cinta palsu yang penuh jijik dan dihina.

Menyedari hakikat ini, saya mencuba untuk menggagahkan diri bercerita soal cinta secara ringkas menurut pandangan Islam. Apatah lagi dalam suasana masyarakat remaja khususnya tertipu dengan propaganda 14 Februari yang kononnya ialah hari Kekasih. Maka sibuklah dunia berbicara soal cinta yang lebih menjurus kepada cinta karut-marut yang bertemakan mainan perasaan yang sama sekali terseleweng dari kehendak Islam.

Semoga Allah memberikan ganjaran terhadap usaha yang kecil ini dalam membersihkan jiwa pemuda-pemuda dari sebarang permainan perasaan yang hanya akan menyesatkan fikiran.

 

Apakah Kedudukan Cinta Di Dalam Islam?

Adakah Islam memusuhi cinta? Adakah sebegini kejam sebuah agama yang disifatkan menepati fitrah? Sebenarnya tidak. Malah Islam memandang tinggi persoalan cinta yang tentunya merupakan perasaan dan fitrah yang menjiwai naluri setiap manusia. Namun, cinta di dalam Islam perlulah melalui pelbagai peringkat keutamaannya yang tersendiri :

1. Cinta kepada Allah

Islam meletakkan cinta yang tertinggi dalam kehiudupan manusia ialah cinta kepada Allah. Ketinggian nilai taqarrub Al-Abid kepada Khaliq dapat dikesan melalui cinta murni mereka kepada Pencipta. Tanpa cinta kepada Allah perlakuan hamba tidak memberi pulangan yang bererti sedangkan apa yang menjadi tunjang kepada Islam ialah mengenali dan dan menyintai Allah.

Sinaran cinta itu jua akan mendorong hamba bertindak ikhlas di mihrab pengabdian diri kepada Allah serta menghasilkan cahaya iman yang mantap. Firman Allah SWT :

“..(Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah...” (Surah Al-Baqarah ayat : 165)

 

Memiliki cinta Allah seharusnya menjadi kebanggaan individu mukmin lantaran keagungan nilai dan ketulusan ihsan-Nya.Namun menjadi suatu kesukaran untuk meraih cinta Allah tanpa pengabdian yang menjurus tepat kepada-Nya. Cinta Allah umpama satu anugerah yang tertinggi dan tidak mungkin sesiapa dapat memilikinya kecuali didahulukan dengan pengorbanan yang mahal. Cinta Allah adalah syarat yang utama untuk meletakkan diri di dalam barisan pejuang-pejuang kalimah Allah SWT. Firman Allah SWT (yang bermaksud) :

“..Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir...” (Surah Al-Maidah, ayat 54)

 

2. Cinta Kepada Rasulullah SAW dan para anbiya’

Apabila manusia berada di dalam kegelapan yang begitu kelam,maka diutuskan pembawa obor yang begitu terang untuk disuluhkan kepada manusia ke arah jalan kebenaran. Sayang, pembawa obor tersebut terpaksa begelumang dengan lumpur yang begitu tebal dan menahan cacian yang tidak sedikit untuk melaksanakan tugas yang begitu mulia.

Pembawa obor tersebut ialah Rasulullah SAW. Maka adalah menjadi satu kewajipan kepada kepada setiap yang mengaku dirinya sebagai muslim memberikan cintanya kepada Rasulullah dan para ambiya’. Kerana kecintaan inilah, para sahabat sanggup bergadai nyawa menjadikan tubuh masing-masing sebagai perisai demi mempertahankan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebut :

Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: Tiga perkara, jika terdapat di dalam diri seseorang maka dengan perkara itulah dia akan memperolehi kemanisan iman: Seseorang yang mencintai Allah dan RasulNya lebih daripada selain keduanya, mencintai seorang hanya kerana Allah, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam Neraka.

(Bukhari : no. 15, Muslim : no. 60, Tirmizi : no. 2548 Nasaie : no. 4901)

 

APA SALAHNYA PERIGI MENCARI TIMBA?

 

Jika seorang wanita berkata kepada seorang lelaki, “Sudikan awak mengahwini saya..?” Apa pandangan anda? Mungkin terlintas di hati anda, “Alangkah tak malunya wanita ini..”

 

Merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil seperti yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar utama pada 1 Julai 2003. Beliau semasa menjawab soalan tambahan di Dewan Negara menyatakan bahawa kementeriannya akan mengadakan program ‘bertemu jodoh’ sebagai salah satu langkah menangani masalah wanita yang berpendidikan tinggi yang lambat berkahwin.

 

Masalah wanita yang lambat berkahwin sebenarnya bukan masalah yang asing lagi di negara kita. Ia bukan sahaja berlegar di kalangan golongan yang berpendidikan tinggi sahaja malah boleh dikatakan semua lapisan golongan wanita terlibat dalam permasalahan ini. Akhirnya, timbullah gelaran-gelaran yang kurang enak didengar seperti ‘andartu’, ‘andalusia’ dan sebagainya. Sebenarnya, jika diamati antara sebab utama yang mendorong kepada berlakunya gejala wanita yang lambat berkahwin ialah tanggapan negatif masyarakat terhadap amalan ‘perigi mencari timba’.

 

Adalah menjadi satu hakikat yang tidak boleh dinafikan, apabila pihak wanita memulakan langkah pertama untuk merisik, masyarakat akan mula memandang negatif dan menyebarkan tanggapan-tanggapan yang kurang baik. Malah seolah-olah sudah menjadi satu kemestian bahawa hanya pihak lelaki yang berhak untuk merisik dan meminang. Ini adalah satu tanggapan yang salah sama sekali. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa kerana anggapan seperti inilah maka ramai di kalangan wanita yang terpaksa hanya duduk di rumah menunggu pinangan daripada berusaha sedikit untuk mendapatkan jodoh. Asalkan tidak menyalahi syariat Islam, apa salahnya kalau wanita juga berusaha untuk memikat lelaki.

 

Di dalam Islam, amalan merisik dan meminang bukan hanya dilakukan oleh pihak lelaki. Malah di dalam Al-Quran turut dinyatakan kisah seorang ayah yang menawarkan anaknya kepada Nabi Musa untuk dikahwini. Kisah ini disebut di dalam surah Al-Qashash, ayat 27. Seorang ulama masakini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili semasa mentafsirkan ayat ini juga turut membawakan contoh-contoh lain di dalam sejarah Islam yang menunjukkan wakil pihak wanita mengemukakan tawaran untuk dijodohkan dengan mana-mana lelaki. Contohnya Saidina Umar yang menawarkan anaknya Hafsah untuk dijodohkan dengan Abu Bakar dan Usman. Malah seandainya wanita itu sendiri menghantar pinangan sekalipun, ia tidak patut dipandang serong kerana Ummul Mukminin Khadijah juga meminang Rasulullah SAW.

 

 

Masyarakat Malaysia (sebenarnya masyarakat Melayu) seharusnya mengubah semula pemikiran seperti ini. Kita bimbang andainya wanita terus menerus dihantui sindrom ‘malu’ untuk memulakan langkah, maka akhirnya dia terpaksa menempuh satu corak hidup yang sama sekali tidak diingini. Akhirnya, dia terpaksa memilih samada untuk terus bergelar andartu ataupun menjawat status isteri muda.

 

Oleh kerana itu, pandangan serong masyarakat terhadap amalan ‘perigi mencari timba’ ini perlu dihapuskan. Berikutan tanggapan sebeginilah, banyak ‘perigi’ akhirnya tidak mempunyai ‘timba’.           

 

 

 MENGAKHIRI KEHIDUPAN (DUNIA), HUSNUL KHATIMAH 

 
Allah berfirman,
Bismillahirrahmaanirrahiim, 

 
"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan

sebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati

kecuali dalam keadaan muslim (berserah diri kepada Allah)"
QS Ali Imran 102 
 
"Tiap-tiap diri akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari

kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari

neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah
beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain kesenangan yang
memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu
dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari
orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang
yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan

hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang
demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan."
QS Ali Imran 185-186 
 
"Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan
Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan
mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan oleh
kurnia Allah yang diberikanNya kepada mereka, dan mereka
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhuatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."
QS Ali Imran 169-170 
 
Maha benar segala firman Allah, yang tiada sekutu bagiNya. Allah,
tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak tidur.
KepunyaanNya segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya?
Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursyi Allah meliputi langit dan
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
maha tinggi dan maha besar
QS Al Baqarah 255 
 
Segala puji hanya bagi Allah atas segala kurniaNya yang begitu
banyak berupa petunjuk, nikmat dan rahmatNya kepada kita semua.
Oleh kerananya, tidak ada yang sesuai kita panjatkan kepada Allah
kecuali ungkapan rasa syukur kita atas semua itu. Kerana
perkenanNya pula kita masih dipertemukan kembali melalui wadah
ini.
 
Jika pada wadah yang lalu lebih banyak menyoroti akhir kehidupan
yang su'ul khatimah (akhir yang buruk) sebagai suatu peringatan bagi

kita, maka pada wadah kali ini lebih ditekankan dengan akhir
kehidupan yang baik (husnul khatimah), agar kita berusaha dapat
seperti itu ketika kematian datang menjemput kita. Namun selaku umat

Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, sayugianya sebelum
membahas lebih dalam, dianjurkan bermohon semoga shalawat dan
salam tercurah kepada beliau, seluruh keluarganya dan segenap
sahabatnya, serta semua pengikutnya yang tetap setia
memperjuangkan kebenaran Islam sebagai satu-satunya dien yang
diredhai Allah, dimanapun dan sampai bilapun juga. 
  
Muslimin dan muslimat dimana sahaja berada,
 
Konon, ada seorang sholeh yang biasa membaca Al-Quran 10 juz
setiap hari. Satu hari, ia membaca surat Yaasiin, namun saat
bacaannya sampai pada ayat :


Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang
nyata QS Yaasiin 24, ia meninggal dunia. Para sahabatnya yang ada
di sekitarnya hairan dan mereka berkata : "Orang ini termasuk orang
sholeh selama hayatnya, tetapi mengapa hidupnya diakhiri dengan
ayat : Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan
yang nyata" 
 
Setelah orang itu dikubur, salah seorang saleh di antara para
sahabatnya bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal itu.
Sahabat ini bertanya :'Wahai sahabat, sesungguhnya kehidupanmu
diakhiri dengan ayat : Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada
dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana keadaanmu sekarang di sisi
Allah ?'


Dia menjawab :'Setelah kalian menguburkanku dan meninggalkan aku
seorang diri, datanglah dua malaikat dan bertanya kepadaku :
'Siapakah Tuhanmu ?' maka aku melanjutkan bacaanku :
Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah
(pengakuan keimananku) itu. Dikatakan (kepadaku) : 'Masuklah ke
dalam syurga', maka akupun berkata : Alangkah baiknya sekiranya
kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun
kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan.
QS Yaasiin 25-27 
 
Dalam hadith riwayat Abu Daud dari Al Barra' bahawa ia berkata :
"Kami bersama Rasulullah menghantar jenazah seorang sahabat
anshar. Sesampainya di pemakaman, liang lahat belum selesai dibuat.
Beliau lalu duduk, dan kamipun duduk di sekitar beliau dengan
khusuk dan penuh khidmat seolah-olah di atas kepala kami ada
burung. Setelah sejenak memandang ke atas langit lalu turun menatap

ke bumi, berkali-kali beliau berdoa : Aku berlindung kepada Allah
dari siksa kubur.
 
Kemudian beliau bersabda : 'Begitu seorang hamba yang beriman
meninggalkan dunia dan memasuki alam akhirat, ia langsung didatangi

oleh malaikat yang langsung duduk di dekat kepalanya seraya
berkata : Wahai roh/jiwa yang baik, jemputlah keampunan serta
redha Allah. Maka keluarlah roh/jiwa itu dari jasad dengan sangat
perlahan seperti air yang menitis dari mulut kendi, dan menebarkan
aroma yang harum. Ia lalu dibawa naik oleh malaikat maut dan
disambut dengan gembira oleh malaikat-malaikat penghuni langit yang

dilaluinya. Setibanya di langit ke tujuh, Allah memerintahkan agar
suratannya dicatat di Illiyyin. Tahukah kamu apakah Illiyyin itu ?
(Iaitu) kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat
yang didekatkan (kepada Allah)
QS Al Muthaffifiin 19-21 
  
Selanjutnya Allah menyuruh malaikat untuk mengembalikannya ke
bumi, dengan alasan kerana ia diciptakan dari tanah, dikembalikan ke

tanah lagi, dan dari tanah  dikeluarkan sekali lagi. Setelah berada di
bumi, rohnya dikembalikan ke jasadnya, muncul dua malaikat yang
langsung membentaknya dengan keras.
 
Setelah menyuruhnya duduk, kedua malaikat itu bertanya :  'Siapakah Tuhanmu ? Apa agamamu ? Dan siapakah nabimu ?'.
Ia menjawab : 'Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah
utusan Allah'.
 
Malaikat bertanya : 'Apa yang diajarkan utusan Allah itu
kepadamu ?'


Ia menjawab : 'Beliau datang dengan membawa bukti-bukti
kebenaran dari Tuhannya, maka kamipun percaya dan beriman'.
Malaikat berkata : 'Kamu benar. Dan itulah makna firman Allah : Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan
yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. '
QS Ibrahim 27 
 
Kemudian Allah menyeru dari langit :'HambaKu benar, sediakan
untuknya hamparan serta pakaian dari syurga, dan perlihatkan
tempatnya !' Tidak lama kemudian muncul amalnya yang menjelma
dalam sosok seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian sangat

indah, dan wangian yang sangat harum seraya berkata :
'Bergembiralah kamu atas keredhaan Allah dan syurga abadi penuh
nikmat yang disediakan untukmu'.


Ia bertanya kepada lelaki itu : 'Siapakah engkau ini ? Wajahmu
adalah wajah yang membawa kebajikan'.


Lelaki itu menjawab : 'Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu.
Aku adalah amalmu yang sholeh. Aku hasil ketaatanmu kepada Allah
selama kamu hidup di dunia.' Mendengar jawapban itu ia lalu berdoa
kepada Allah agar segera menurunkan kiamat, agar ia dapat
berkumpul dengan keluarganya.''' 
   
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
 
Kisah dan hadith di atas tersebut memberikan informasi kepada kita
tentang bagaimana kehidupan sesudah kematian terjadi bagi orang-
orang yang mengakhiri kehidupan dunianya dengan akhir yang baik
(husnul khatimah), sesuatu yang hanya dapat diyakini dengan
keimanan, yang tentu akan disangkal oleh mereka yang hanya 
bergantung pada ratio dan pengetahuan akal manusia tanpa
disertakandengan keimanan, sehingga mereka menganggap bahawa
sesudah kematian segalanya selesai.
 
Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahawa orang yang menemui
ajalnya itu dengan akhir yang baik atau akhir yang buruk ? Secara
pasti jelas kita tidak tahu, namun Rasulullah memberikan penerangan
 kepada kita ciri-ciri orang yang menemui ajalnya itu dengan akhir
yang baik atau yang buruk, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah dan Tirmidzi dari Buraidah bahwa Nabi saw bersabda :

 "Seorang mukmin itu meninggal dunia dengan kening basah".
 
Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah, Tirmidzi dan

Hakim dari Salman al-Farisi yang mengatakan bahawa ia pernah
mendengar Rasulullah bersabda :
"Perhatikan tiga hal pada orang yang akan meninggal dunia. Jika
keningnya basah, sepasang matanya berpeluh, dan hidungnya
mengembang, maka itu adalah rahmat Allah yang turun kepadanya.
Jika ia terpejam seperti anak perawan yang dicekik, kulitnya
berwarna padam, dan sepasang sudut mulutnya berbuih, maka
itu adalah azab Allah yang turun kepadanya".
 
Dalam riwayat Baihaqi dan Thabrani yang bersumber dari Abdullah
ibnu Mas'ud : "Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan kening
yang basah. Dosa-dosa yang masih tersisa diseka dengannya saat
meninggal dunia". 
 
Sabda Rasulullah saw : "Janganlah salah seorang di antara kalian
meninggal dunia kecuali dalam keadaan sedang berbaik sangka
kepada Allah"
HR Bukhari dan Muslim dari Jabir 
  
Allah telah mengingatkan :"Sesungguhnya barangsiapa datang
(kembali) kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya
neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
Dan barangsiapa datang (kembali) kepada Tuhannya dalam keadaan
beriman dan sungguh-sungguh telah beramal sholeh, maka mereka
itulah orang-orang yang memperoleh tempat yang tinggi, syurga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya.
Itulah balasan bagi orang-orang yang bersih (dari kekufuran dan
kemaksiatan)"
QS Thaa haa 74-76 
 
Meskipun saat ini kita masih dalam ketakwaan kepada Allah, namun di

saat kematian datang, tidak menutup kemungkinan jika saat kita
meninggalkan dunia ini dalam kekafiran (semoga hal itu tidak
terjadi), kerana syaitan hadir pada saat kita menjelang ajal, yang
akan berusaha memalingkan kita ke dalam kesesatan, sebagaimana
Nabi saw bersabda :
"Sesungguhnya ketika seorang hamba akan meninggal dunia, ada dua
syaitan yang duduk berhampirannya; yang satu di samping kanan dan
yang satunya lagi di samping kiri. Syaitan di samping kanan yang
menjelma seperti ayahnya berkata kepadanya :"Wahai anakku, aku
sangat sayang dan cinta kepadamu, kerana itu matilah memeluk agama

Nasrani yang merupakan agama terbaik yang ada."
Dan syaitan di samping kiri yang menjelma seperti ibunya berkata
kepadanya :'Wahai putreaku, akulah yang mengandungkan kamu, yang

menyusui kamu, dan yang membesarkan kamu. Kerana itu matilah kamu

memeluk agama Yahudi yang merupakan agama terbaik dari semua
agama yang ada'"
HR Abu Hasan al-Qasi dalam ulasan Risalat Ibni Abi Zaid 
 
Oleh kerananya, di saat kritikal seperti itu, bacalah doa yang
diajarkan Allah kepada kita melalui firmanNya : "Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakan kepada
kami rahmat dari sisi Engkau"
QS Ali Imran 8 
 
Kemanapun kita pergi, dimana saja kita berada, siapapun kita, serta
berapapun usia kita saat ini, kematian itu pasti datang menjemput kita

sewaktu-waktu bila sudah sampai ajalnya, yang tidak kita ketahui
hanya bila waktunya saja. Oleh kerana itu persiapkan diri kita untuk
menghadapinya.
 
Bukan kematiannya yang kita takutkan, tetapi godaan saat menjelang
ajal dan kehidupan setelah kematian itulah yang kita khuatirkan,
kerana muaranya kelak hanya dua tempat, iaitu syurga yang penuh
kenikmatan dan kebahagiaan, dan neraka yang penuh kesengsaraan
dengan azab yang sangat pedih.
 
Tentu semua manusia ingin mendapatkan syurga dan terhindar dari
neraka, namun tidak semua manusia yang berhak mendapat syurga,
kerana jalan hidup yang ditempuh selama di dunia menyimpang dari
yang telah digariskan oleh pemilik syurga.
 
Seperti yang telah dijelaskan dalam QS Ali Imran 185-186;
"Tiap-tiap diri akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari

kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari
neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah
beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain kesenangan yang
memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu
dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari
orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang
yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan

hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang
demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan."
QS Ali Imran 185-186 


Maka jika kita ingin mendapatkan syurgaNya, bertakwalah kepada
Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali
dalam beragama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah,
seperti diingatkan berkali-kali dengan firman Allah
QS Ali Imran 102.
 
Semoga kita mengakhiri kehidupan ini dengan baik, dan termasuk
orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang berbahagia mendapat
kurniaNya, seperti pada firmanNya
"Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan
Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan
mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan oleh
kurnia Allah yang diberikanNya kepada mereka, dan mereka
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhuatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."
QS Ali Imran 169-170 

 
Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah seperti yang
diajarkan olehNya :
Ya Allah, sungguh kami telah mendengar seruan yang menyeru kepada

iman : 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', maka kami pun beriman.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-
kesalahan kami, serta matikanlah kami bersama orang-orang yang
banyak berbuat kebajikan.
Ya Allah, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami
melalui perantaraan rasul-rasulMu, dan janganlah Engkau hinakan
kami pada hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali tidak akan
pernah menyalahi janji.
QS Ali Imran 193-194 
 
 
Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmatMu
dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatMu,
wahai Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku.
Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku

 

 

KEBERATAN MAUT DAN KENGERIANNYA 
 
Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a. 
berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Maan ahabba liqaa Allah, 
anabballahu liqaa'ahu wamam karina liqaa Allahi karihallahu liqq'ahu bermaksud: 
Siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya dan 
siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka 
menerimanya.
 
Seseorang mukmin bila dalam sakaratul maut, mendapat khabar gembira 
bahawa ia diridhoi Allah s.w.t. dan akan mendapat syurga, maka ia lebih 
suka segera mati daripada terus hidup, maka Allah s.w.t. menyambutnya 
dengan limpahan kurnia rahmatNya dan sebaliknya orang kafir ketika melihat 
siksa Allah s.w.t. yang akan diterimanya, ia akan menangis dan enggan 
(tidak suka) mati dan Allah s.w.t. juga menjauhkannya dari rahmat dan 
akan menyiksanya.
 
Sufyan Atstsauri berkata: "Hadis ini tidak bererti bahawa kesukaan 
mereka untuk bertemu kepada Allah s.w.t. itu yang menyebabkan Allah s.w.t. 
kasih kepada mereka, bahkan bererti kesukaan mereka untuk bertemu 
dengan Allah s.w.t. kerana Allah s.w.t. kasih kepada mereka. Sebagaimana 
ayat Yuhibbuhum wayuhibbunahu (yang bermaksud) Allah kasih kepada mereka, 
maka mereka cinta kepada Allah juga. Juga didalam hadis: Idza 
ahabballahu abdan syagholahu bihi (yang bermaksud) Jika Allah kasih kepada 
seorang hamba, maka disibukkan dengan dzikir dan selalu ingat kepadanya."
 
Ketika Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa siapa yang tidak suka 
bertemu kepada Allah s.w.t. maka Allah s.w.t. tidak suka bertemu kepadanya. 
Sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kita semua tidak suka mati." Jawab 
Rasulullah s.a.w. "Bukan itu, tetapi seorang mukmin bila akan mati datang 
Malaikat yang membawa khabar gembira kepadanya apa yang dijanjikan oleh 
Allah s.w.t. sebaliknya orang kafir jika akan mati datang Malaikat yang 
mengancamnya dengan siksaan Allah s.w.t., yang akan dihadapi sehingga 
ia tidak suka bertemu kepada Allah s.w.t."
 
Abul-Laits dengan sanadnya dari Jabir r.a. berkata bahawa Nabi Muhammad 
s.a.w. bersabda: Hadditsu an Bani Isra'il wala haraj, fa innahum qaumun 
qad kaana fahimul a'aajib (yang bermaksud) Kami boleh bercerita tentang 
bani Isra'il, dan tidak ada dosa, kerana pada mereka telah terjadi 
berita-berita yang aneh-aneh (ganjil-ganjil).
 
Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. menceritakan: Terjadi serombongan Bani 
Isra'il keluar sehingga sampai diperkuburan, lalu mereka berkata: 
"Andaikata kita sembahyang disini kemudian berdoa kepada Tuhan supaya keluar 
salah seprang yang telah mati disini lalu menerangkan kepada kami 
bagaimana soal mati, maka sembahyanglah mereka kemudian berdoa, tiba-tiba ada 
orang telah menonjolkan kepalanya dari kuburan berupa hitam, lalu 
bertanya: "Hai kaum, apakah maksudmu, demi Allah saya telah mati sejak 
sembilan puluh tahun yang lalu, maka hingga kini belum hilang juga rasa 
pedihnya mati kerana itu berdoalah kamu kepada Allah untuk mengembalikan 
aku sebagaimana tadi, padahal orang itu diantara kedua matanya ada tanda 
bekas sujud."
 
Abul-Laits berkata: "Siapa yang yakin akan mati maka seharusnya bersiap 
sedia menghadapinya dengan melakukan amal yang soleh (baik) dan 
meninggalkan amal kejahatan (dosa), sebab ia tidak mengetahui bilakah 
datangnya mati itu kepadanya, sedang Nabi Muhammad s.a.w. telah menerangkan 
pada umatnya supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya 
dan supaya mereka sanggup sabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia, 
sebab penderitaan dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan 
siksaan akhirat sedang maut itu termasuk dari siksaan akhirat."
 
Abdullah bin Miswar Al-Hasyimi berkata: "Seorang datang kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. dan berkata: "Saya datang kepadamu supaya kau ajarkan 
kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil." Ditanya oleh  Nabi Muhammad s.a.w.: "Kau 
telah berbuat apa terhadap pokok ilmu? Orang itu bertanya: "Apakah itu 
pokok ilmu?"  Nabi Muhammad s.a.w. bertanya: "Apakah kau telah mengenal 
Tuhan Azzawajalla.? Jawabnya: "Ya."  Nabi Muhammad s.a.w. bertanya 
lagi: "Maka apakah yang telah kau kerjakan pada haknya?" Jawabnya: 
"Masyaallah. (Yakni apa yang dapat dikerjakan). Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: 
"Laksanakan itu sebenar-benarnya, kemudian kamu kembali untuk saya 
ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil." Kemudian setelah beberapa tahun 
ia datang kembali maka  Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepadanya: 
"Letakkan tanganmu didadamu (hati), maka apa yang kau tidak suka untuk 
dirimu, jangan kau lakukan terhadap saudaramu sesama muslim, dan yang kau 
suka untuk dirimu, lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim, 
dan
 
Abdullah bin Miswar berkata bahawasanya  Nabi Muhammad s.a.w. membaca 
ayat yang berbunyi: Faman yaridillah an yahdiyahu yasy-rah shadrahu lil 
islam, waman yurid an yudhillahu yaj'al shadrahu dhayyigan harajan, ka' 
annama yash-sh'adu fissamaa'i. (yang bermaksud) Maka siapa yang 
dikehendaki mendapat hidayat, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, dan 
siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan maka menjadikan dadanya 
sempit sukar, bagaikan akan naik kelangit. Kemudian  Nabi Muhammad s.a.w. 
bersabda: "Nur Islam jika masuk kedalam hati maka lapanglah dada." Nabi 
Muhammad s.a.w. lau ditanya: "Apakah ada tandanya?" Jawab  Nabi Muhammad 
s.a.w.: "Ya, menjauh dari tempat-tempat tipuan dan condong pada tempat 
yang kekal dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya."
 
Ja'far bin Barqaan dari Maimun bin Mahran berkata bahawasanya Nabi 
Muhammad s.a.w. ketika menasihati seseorang bersabda yang bermaksud: 
"Pergunakanlah lima sebelum tibanya lima, Mudamu sebelum tu amu, sihat mu 
sebelum sakit mu, longgar mu (kelapangan) sebelum sibuk mu, kaya mu 
sebelum kekurangan mu (miskin) dan hidup mu sebelum mati mu."
 
Dalam pelajaran ini Nabi Muhammad s.a.w. telah menghimpunkan ilmu yang 
banyak, sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat 
dilakukan sesudah tua, pemuda jika biasa berbuat dosa, sukar baginya 
menghentikannya jika telah tua, maka seharusnya seorang pemuda 
membiasakan dirinya berbuat baik dimasa muda supaya ringan baginya melakukannya 
apabila telah tua. Demikian pula ketika sehat sebelum sakit, seharusnya 
masa sehat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal soleh, sebab 
jika telah sakit pasti lemah badannya dan kurang kekuasaan dalam 
mempergunakan harta kekayaannya. Demikian dimasa luang sebelum sibuk, yakni 
diwaktu malam yang lapang, sedang diwaktu siang sibuk, kerana itu 
hendaklah sembahyang malam dan puasa siang terutama dimusim dingin sebagaimana 
sabda  Nabi Muhammad s.a.w. : "Musim dingin itu keutungan bagi seorang 
mukmin, panjang malamnya maka digunakan untuk sembahyang, dan pendek 
siangnya maka digunakan puasa." 
 
Dalam lain riwayat: "Malam itu panjang maka jangan kau singkat dengan 
tidurmu, dan siang itu terang maka jangan kau gelapkan dengan 
dosa-dosamu." Demikian pula gunakan kesempatan masa kaya dan cukup sebelum masa 
berkurang dan miskin, yakni dimasa kau masih merasa serba kecukupan dan 
tidak berhajat kepada apa yang ditangan orang. Dan terutama masa hidup 
sebelum mati, sebab tiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang 
sangat besar harganya bila kau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan 
dunia dan akhiratmu.
 
Ada peribahasa Persia yang demikian ertinya: Jika kau masih kecil 
bermain bersama anak-anak kecil dan bila telah remaja lupa kerana banyak 
hiburan, lalu bila tua lemah dan tidak kuat, maka bilakah akan beramal 
untuk Allah s.w.t, sebab bila telah mati tidak akan dapat berbuat apa-apa 
bahkan semua amal perbuatan telah terhenti, kerana itu harus kau 
gunakan benar-benar masa hidup untuk segala sesuatu yang akan membawa 
keselamatan dunia akhirat, dan bersiap-siap menghadapi maut yang sewaktu-waktu 
akan tiba kepadamu.
 
Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: "Nabi Muhammad s.a.w. melihat Malaikat 
Maut didekat kepala seorang sahabat Anshar, maka Nabi Muhammad s.a.w. 
berkata kepadanya: "Kasihanilah sahabatku kerana ia seorang mukmin." 
Jawab Malaikat Maut: "Terimalah khabar baik hai Muhammad, bahawa aku 
terhadap tiap mukmin sangat belas kasihan, demi Allah, ya Muhammad, aku 
mencabut roh seorang anak Adam, maka bila ada orang menjerit dari 
keluarganya, aku katakan: "Mengapa menjerit, demi Allah kami tidak berbuat 
aniaya dan tidak mendahului ajalnya, maka kami tidak ada salah dalam 
mencabut rohnya, maka bila kamu rela dengan hukum Allah kamu mendapat pahala, 
dan jika kamu murka dan mengeluh kamu berdosa, dan kamu usah mencela 
kami, sebab masih akan kembali maka berhati-hatilah kamu. Dan tiada 
penduduk rumah batu atau bambu, kain bulu didarat atau laut melainkan aku 
perhatikan wajahnya tiap kali lima kali, demi Allah ya Muhammad andaikan 
aku akan mencabut roh nyamuk tiada dapat kecuali bila mendapat perintah 
da
 
Abu Said Alkhudri r.a. berkata bahawa Nabi Muhammad s.a.w. melihat 
orang-orang yang tertawa maka Baginda s.a.w. bersabda yang bermaksud: 
"Andaikan kamu banyak ingat mati yang menghapuskan kelazatan, nescaya kamu 
tidak sempat sedemikian." "Sesungguhnya kubur itu adakalanya sebagai 
kebun dari kebun-kebun syurga atau salah satu jurang neraka."
 
Umar r.a. berkata kepada Ka'ab: "Terangkanlah kepada kami tentang 
maut." Ka'ab berkata: "Maut itu bagaikan pohon berduri dimasukkan kedalam 
tubuh anak Adam, maka tiap duri berkait dengan urat, lalu dicabut oleh 
seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus, dan 
meninggalkan apa yang masih tinggal."
 
Sufyan Atstsauri jika ingat mati, maka ia tidak berbuat apa-apa sampai 
beberapa hari, bahkan jika ditanya masalahnya, ia hanya menjawab: 
"Tidak tahu." Seorang hahim berkata: "Tiga macam yang tidak layak dilupakan 
oleh seorang yang sihat akalnya iaitu rosaknya dunia dan 
perubahan-perubahannya, dan maut, dan kerosakan-kerosakan apa yang didunia, yang 
tidak dapat dielakkan."
 

RINTIHAN ROH

 

Diriwayatkan: “Jika roh telah keluar dari tubuh manusia dan telah lewat tiga hari, maka roh itu berkata: “Wahai Tuhanku, perkenankanlah aku sehingga aku berjalan dan melihat tubuhku yang dahulu aku berada di dalamnya.” Maka Allah memperkenankan kepadanya. Lalu ia datang ke kuburnya dan melihat kepadanya dari jauh. Kedua lubang hidungnya dan mulutnya mengalir darah. Maka ia menangis dengan suatu tangisan yang cukup lama. Lalu ia merintih, aduuuh hai tubuhku yang miskin, wahai kekasihku. Ingatlah akan hari kehidupanmu. Rumah ini adalah rumah serigala, bala bencana, rumah yang sempit, rumah kesusahan dan penyesalan.

Setelah lewat lima hari roh berkata: “Wahai Tuhanku, perkenankanlah aku untuk melihat tubuhku.” Maka Allah memperkenankannya. Lalu ia datang ke kuburnya dan melihat dari jauh. Dan mengalirlah kedua lubang hidung dan mulutnya berupa air nanah.

Firman Allah SWT bermaksud:
“Mereka tidak dapat berbicara pada hari roh (Jibril atau ruhul qudus) dan para malaikat berdiri dengan berbaris.” ( An-Naba’: 38)

 

Disebutkan dalam satu keterangan, bahawa yang dimaksud roh itu adalah rohnya anak Adam (manusia), dan keterangan yang lain mengatakan bahawa roh itu adalah rohnya malaikat Jibril as. Juga ada keterangan yang menyebutkan bahawa roh itu adalah rohnya Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah Arasy, ia minta izin dari Allah di malam Lailatul Qadar untuk turun memberikan salam penghormatan kepada seluruh mukminin dan mukminat dan roh itu berjalan melalui mereka.

Ada pula yang menyebutkan bahawa roh itu adalah rohnya para kerabat yang sudah mati, mereka berkata: “Wahai Tuhan kami, semoga Engkau memperkenankan kami untuk turun ke rumah-rumah kami, sehingga kami melihat anak-anak kami dan ahli-ahli kami. Maka roh-roh itu turun pada malam Lailatul Qadar.

 

Sebagaimana Ibnu Abbas ra mengatakan: “Jika datang Hari Raya, hari Asyura’, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rajab, malam Nisfu Sya’ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumaat, roh-rohnya para mayat semua keluar dari kubur mereka dan mereka semua berdiri di pintu-pintu rumahnya seraya berkata: “Belas kasihanlah kamu semua kepada kami di malam yang berkah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memberikan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah, dan kamu sekalian tidak mahu memberikannya, maka hendaklah kalian mengingat kami dengan bacaan surah Al-Fatihah di malam yang penuh keberkahan ini.

 

Adakah seorang telah belas kasihan kepada kami, apakah dari salah seorang ada yang mengenangkan ratapan kami wahai orang yang menempati rumah-rumah kami, wahai orang yang menikmati wanita (isteri kami), wahai orang yang berdiri memperluas mahligai kami yang sekarang kami dalam kesempitan kubur kami, wahai orang yang membagi harta benda kami, wahai orang.yang menyiakan anak yatim kami. Adakah salah seorang dari kamu sekalian ada yang mengenang perantauan kami? Buku amal kami dilipat dan kitab amal kalian dibuka. Dan bukanlah bagi mayat yang berada dalam liang kubur melainkan pahalanya. Maka janganlah kalian melupakan kami dengan sebuku rotimu dan doamu, sebab kami orang-orang yang berhajat kepada kamu sekalian, selama-lamanya.

 

Jika mayat memperoleh sedekah dan doa dari mereka maka ia kembali dengan riang gembira, dan jika ia tidak memperoleh maka ia pulang dengan sedih dan duka serta terhalang, dan putus asa dari mereka. Telah diterangkan, bahawasanya roh dalam perkumpulan haiwan tidak dalam seluruh tubuh, tapi ia dalam satu bahagian dari beberapa bahagian yang tidak dapat ditentukan dengan dalil. Bahawasanya seorang dilukai dengan luka-luka yang banyak maka ia tidak mati. Dan ia dilukai dengan luka-luka satu maka ia menjadi mati. Sebab luka itu jika menimpa pada tempat di mana roh bertempat di mana roh di dalamnya, dan bahawasanya roh bertempat pada seluruh tubuh dan bahawasanya mati itu dalam seluruh tubuh, maka Firman Allah SWT menunjukkan: Katakanlah: “la akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama.” (Yaa Siin: 79)

 

Jika dikatakan, apakah bedanya antara roh dengan rawan? Maka kita katakan hahwa keduanya adalah satu. Keduanya tidak ada perbedaan, sebagaimana tubuh serta tangan adalah menjadi satu. Cuma kalau tangan dapat bergerak kesana kemari tapi kalau tubuh sama sekali tidak bergerak. Demikian pula rawan kesana kemari tapi sama sekali tidak bergerak. Kemudian mengenai tempatnya roh di dalam tubuh tidak dapat ditentukan. Adapun tempatnya rawan di antara kedua alis. Maka jika roh itu hilang seorang hamba menjadi mati, dan jika rawan hilang ia menjadi tidur. Sebagaimana air yang dituangkan qas’ah dan ditaruh di rumah ada matahari yang sinarnya melalui lubang atap dan qas’ah itu tidak bergerak dari tempatnya.

Maka demikian halnya roh bertempat di dalam tubuh dan pusatnya berada di Arasy. Adapun rawan melihat dikala bermimpi dan ia berada di alam malakut.

Adapun tempatnya roh setelah dicabut, ada diterangkan bahawa tempatnya disengkala yang didalamnya terdapat lubang sejumlah bilangan haiwan-haiwan yang dijadikan sampai hari kiamat. Jika ia mendapat kenikmatan berada di situ dan jika mendapat azab maka di situ pula.

Ada disebutkan bahawa roh-roh para mukminin berada dalam telur burung yang hijau di syurga iliyyin, adapun rohnya orang-orang kafir berada dalam telur burung yang hitam di neraka. Dan ada dikatakan bahawa rohnya para mukminin ketika dicabut, maka para malaikat rahmat sama mengangkat membawa naik roh ke langit yang tujuh dengan memuliakan dan mengagungkan. Kemudian dipanggil Zat pemanggil dari sisi Allah yang Rahman: “Hendaklah kamu semua menulis roh itu dalam Illiyyin lalu kembalikanlah ke bumi.”

 

Maka mereka mengembalikan roh seorang mukmin ke dalam tubuhnya dan ia dibukakan pintu syurga, ia melihat tempatnya di syurga sampai datangnya hari kiamat.

 

Dan bahawasanya rohnya orang-orang kafir sewaktu dicabut maka para malaikat azab sama membawa naik roh itu ke langit dunia. Maka ditutuplah pintu-pintu langit yang lain dan ia diperintah mengembalikan ke tempat berbaring tubuhnya, kuburnya disempitkan dan ia dibukakan pintu neraka. Oleh kerananya ia melihat tempat kediamannya kelak sampai datangnya hari kiamat. Dalam hal ini sebagaimana pernah disabdakan Nabi SAW, sehingga bahawasanya mereka mendengar suara sandal-sandal kalian, hanya saja mereka terhalang dari berkata.

 

Sebahagian Hukama’ ditanya tentang tempat roh-roh setelah mati, maka ia menerangkan sebagai berikut:

 

1. Bahawasanya roh-roh para Nabi berada dalam Syurga Adn, ia berada dalam liang yang menyenangkan tubuhnya. Adapun tubuh bersujud kepada Tuhannya.

 

2. Roh-roh para Syuhada berada di syurga Firdaus, pada tengahnya syurga itu berada dalam telih burung yang hijau yang terbang di syurga sekehendak hatinya. Kemudian datang keqanadil yang digantungkan di Arasy.

 

3. Adapun roh-rohnya anak-anak kecil yang Islam berada dalam telih burung pipitnya Syurga.
 

4. Roh-rohnya para anak-anak musyrik berputar-putar di syurga dan ia tidak punya tempat, sampai hari kiamat. Lalu mereka melayani para mukminin.
 

5. Roh-rohnya orang-orang mukmin yang mempunyai hutang dan aniaya digantung diangkasa. Ia tidak sampai ke syurga dan tidak pula ke langit sampai ia membayar hutangnya dan penganiayaannya.
 

6. Roh-rohnya orang-orang Islam yang berdosa diazab dalam kubur beserta tubuhnya.
 

7. Roh-rohnya orang-orang kafir dan munafik dalam penjara neraka Jahannam dipintakan diwaktu pagi dan petang.

 

Dan disebutkan, bahawasanya roh adalah merupakan jisim yang halus. Oleh kerana itu tidak dapat dikatakan jika Allah itu mempunyai roh. Sebab mustahil kalau Allah mempunyai tempat seperti jisim-jisim. Dan dikatakan bahawa roh adalah merupakan sifat dan dikatakan pula kalau ia pecah jadi angin, maka kedua perkataan ini adalah perkataannya orang yang mengingkari adanya seksa kubur.

 

Ada diceritakan, bahawasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, maka mereka bertanya kepada baginda tentang roh dari Ashabi Raqim dan dari Raja Dzil Qarnain. Dengan perdebatan Yahudi itu maka turunlah surah Al-Kahfi. Dan diturunkan tentang haknya roh adalah Firman Allah SWT.

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhanku.” (Yaa Siin: 79)

 

IBLIS DATANG MENGGANGGU KETIKA SAKARATUL MAUT

 

...yaitan dan Iblis akan sentiasa mengganggu manusia, bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka, dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat iaitu ketika sakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan.

Hadith Rasulullah SAW. menerangkan:
Yang bermaksud: “Ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan syaitan di waktu maut.”

 

Rombongan 1

 

Akan datang Iblis dengan banyaknya dengan berbagai rupa yang pelik dan aneh seperti emas, perak dan lain-lain, serta sebagai makanan dan minuman yang lazat-lazat. Maka disebabkan orang yang di dalam sakaratul maut itu di masa hidupnya sangat tamak dan loba kepada barang-barang tersebut, maka diraba dan disentuhnya barangan Iblis itu, di waktu itu nyawanya putus dari tubuh. Inilah yang dikatakan mati yang lalai dan lupa kepada Allah SWT inilah jenis mati fasik dan munafik, ke nerakalah tempatnya.

 

Rombongan 2

 

Akan datang Iblis kepada orang yang didalam sakaratul maut itu merupakan diri sebagai rupa binatang yang di takuti seperti, Harimau, Singa, Ular dan Kala yang berbisa. Maka Apabila yang sedang didalam sakaratul maut itu memandangnya saja kepada binatang itu, maka dia pun meraung dan melompat sekuat hati. Maka seketika itu juga akan putuslah nyawa itu dari badannya, maka matinya itu disebut sebagai mati lalai dan mati dalam keadaan lupa kepada Allah SWT, matinya itu sebagai Fasik dan Munafik dan ke nerakalah tempatnya.

 

Rombongan 3

 

Akan datang Iblis mengacau dan memperdayakan orang yang di dalam sakaratul maut itu dengan merupakan dirinya kepada binatang yang menjadi minat kepada orang yang hendak mati itu, kalau orang yang hendak mati itu berminat kepada burung, maka dirupai dengan burung, dan jika dia minat dengan Kuda lumba untuk berjudi, maka dirupakan dengan Kuda lumba (judi). Jika dia minat dengan dengan ayam sabung, maka dirupakan dengan ayam sabung yang cantik. Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangan itu dan waktu tengah meraba-raba itu dia pun mati, maka matinya itu di dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah SWT. Matinya itu mati Fasik dan Munafik, maka nerakalah tempatnya.

 

Rombongan 4

 

Akan datang Iblis merupakan dirinya sebagai rupa yang paling dibenci oleh orang yang akan mati, seperti musuhnya ketika hidupnya dahulu maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada musuh yang dibencinya itu. Maka sewaktu itulah maut pun datang dan matilah ia sebagai mati Fasik dan Munafik, dan nerakalah tempatnya.

 

Rombongan 5

 

Akan datang Iblis merupakan dirinya dengan rupa sanak-saudara yang hendak mati itu, seperi ayah ibunya dengan membawa makanan dan minuman, sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan lalu dia pun menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh si ayah dan si ibu yang dirupai oleh Iblis, berkata dengan rayu-merayu “Wahai anakku inilah sahaja makanan dan bekalan yang kami bawakan untukmu dan berjanjilah bahawa engkau akan menurut kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai dan marilah bersama kami masuk ke dalam syurga.”

 

Maka dia pun sudi mengikut pelawaan itu dengan tanpa berfikir lagi, ketika itu waktu matinya pun sampai maka matilah dia di dalam keadaan kafir, kekal ia di dalam neraka dan terhapuslah semua amal kebajikan semasa hidupnya.

 

Rombongan 6

 

Akan datanglah Iblis merupakan dirinya sebagai ulamak-ulamak yang membawa banyak kitab-kitab, lalu berkata ia: “Wahai muridku, lamalah sudah kami menunggu akan dikau, berbagai ceruk telah kami pergi, rupanya kamu sedang sakit di sini, oleh itu kami bawakan kepada kamu doktor dan bomoh bersama dengan ubat untukmu.” Lalu diminumnya ubat, itu maka hilanglah rasa penyakit itu, kemudian penyakit itu datang kembali. Lalu datanglah pula Iblis yang menyerupai ulamak dengan berkata: “Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati didalam keadaan baik, tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?”

 

Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut: “Aku tidak tahu.”

 

Berkata ulamak Iblis: “Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulamak yang tinggi dan hebat, baru sahaja kembali dari alam ghaib dan telah mendapat syurga yang tinggi. Cubalah kamu lihat syurga yang telah disediakan untukmu, kalau kamu hendak mengetahui Zat Allah SWT hendaklah kamu patuh kepada kami.”

 

Ketika itu orang yang dalam sakaratul maut itu pun memandang ke kanan dan ke kiri, dan dilihatnya sanak-saudaranya semuanya berada di dalam kesenangan syurga, (syurga palsu yang dibentangkan oleh Iblis bagi tujuan mengacau orang yang sedang dalam sakaratul maut). Kemudian orang yang sedang dalam sakaratul maut itu bertanya kepada ulamak palsu: “Bagaimanakah Zat Allah?” Iblis merasa gembira apabila jeratnya mengena.

 

Lalu berkata ulamak palsu: “Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka kepadamu.”

Apabila tirai dibuka selapis demi selapis tirai yang berwarna warni itu, maka orang yang dalam sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi.

 

Berkata Iblis: “Itulah dia Zat Allah yang patut kita sembah.”

 

Berkata orang yang dalam sakaratul maut: “Wahai guruku, bukankah ini benda yang benar-benar besar, tetapi benda ini mempunyai jihat enam, iaitu benda besar ini ada di kirinya dan kanannya, mempunyai atas dan bawahnya, mempunyai depan dan belakangnya. Sedangkan Zat Allah tidak menyerupai makhluk, sempurna Maha Suci Dia dari sebarang sifat kekurangan. Tapi sekarang ini lain pula keadaannya dari yang di ketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini.”

 

Dalam keraguan itu maka Malaikat Maut pun datang dan terus mencabut nyawanya, maka matilah orang itu di dalam keadaan dikatakan kafir dan kekal di dalam neraka dan terhapuslah segala amalan baik selama hidupnya di dunia ini.

 

Rombongan 7

 

Rombongan Iblis yang ketujuh ini Iblis terdiri dari 72 barisan sebab menjadi 72 barisan ialah kerana dia menepati Iktikad Muhammad SAW bahawa umat Muhammad akan terbahagi kepada 73 puak (barisan). Satu puak sahaja yang benar (ahli sunnah waljamaah) 72 lagi masuk ke neraka kerana sesat.

 

Ketahuilah bahawa Iblis itu akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam yang setiap satu berlain di dalam waktu manusia sakaratul maut. Oleh itu hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia akan talkin Laa Ilaaha Illallah untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan Iblis dan syaitan yang akan berusaha bersungguh-sungguh mengacau orang yang sedang dalam sakaratul maut.

 

Bersesuaian dengan sebuah hadith yang bermaksud: “Ajarkan oleh kamu (orang yang masih hidup) kepada orang yang hampir mati itu: Laa Ilaaha Illallah.”

 

Musim Rogol di Malaysia?

 

 

Sekarang musim rogol. Betul ke? Salah.  Mari kita kaji statistik ni baik-baik.

1. Statistik rogol dari Malaysian Crime Prevention
Foundation.

1993: 869
1994: 965
1995: 1029
1996: 1098
1997: 1429
1998: 1539
1999: 1457
2000: 1210
2001: 1354
2002: 1418

2. Statistik rogol mengikut laporan Berita Minggu,mengikut apa yang Dr Rais bentang pada kabinet:

2000: 1217
2001: 1386
2002: 1431
2003: 1479

3. Statistik rogol di Arab Saudi, yang mengamalkan
hudud pada tahun 2000 (NationMaster.com)

2000: 87 kes.

4. Statistik rogol di UK, yang mengamalkan common
law, undang-undang yang ditiru oleh Malaysia pada
tahun 2000. (NationMaster.com)

2000: 8 593 kes.

Ini bermaksud di Malaysia pada tahun 2003, lebih kurang 4 kes rogol berlaku setiap hari. Sebab tu apabila media melaporkan ada kes rogol setiap hari,ia bukan bermaksud sekarang musim rogol. Tetapi sebenarnya memang setiap hari ada berlaku kes rogol.
Sama ada ia dilaporkan atau tidak sahaja oleh akhbar. Ingat, ini kes yang dilaporkan dan kita tidak tahu berapa banyak kes disenyapkan oleh mangsa.

Entry kali ini tidak berkisar kepada hukuman apa yang wajar. Tetapi apa yang Islam sudah suruh pada semua, baik wanita, lelaki, keluarga dan keseluruhan anggota masyarakat. Sebagai langkah pencegahan awal.

1. Wanita seharusnya keluar berteman.

Peringatan ini sudah jelas disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Jangan keluar melainkan dengar mahram. Ini bermaksud, mak bapak perlu main peranan penting. Apa kejadahnya kalau mak bapak buat tak kisah anak dara keluar seorang diri. Mahu cari nahas?

Yang pelik, bila kita bangkitkan hal ini, maka bertalu-talulah disebut Islam mengongkong kebebasan wanita. Kenapa pada zaman moden ini masih perlu begitu? Wanita moden sudah pandai berdikari dan menjaga keselamatan diri.

Barangkali sudah lihat anak dirogol baru mahu menyesal?

2. Jangan keluar dating walaupun dengan boyfriend dan tunang.

Ini juga sudah disebut dalam hadis. Kalau dating, orang ketiga adalah syaitan. Tapi kadang-kadang mak bapak buat tak kisah lagi-lagi kalau yang ajak keluar tu tunang anak dia. Anak-anak memanglah suka. Apa kejadahnya kalau baru bertunang sudah
dianggap dapat lesen besar. Sudah terusik dan ditinggalkan baru menangis tidak berlagu.

Laporan All Women Society (AWAM) dalam satu buku bertajuk The Rape Report: An Overview of Rape in Malaysia (2002) menyebut daripada 6 jenis kes rogol, 2 daripadanya berpunca dari perjumpaan pasangan lelaki-perempuan (kekasih/kenalan) yang bermula dengan kerelaan sendiri untuk berbuat seks ataupun
ditipu.

Kalau tak keluar dating dari awal, sudah tentu perogolan tidak berlaku.

3. Pisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan

Apabila sudah mencapai umur mumaiyyiz. Ini juga disebut dalam hadis. Sebab itu rumah yang terbaik dalam Islam paling kurang ada 3 bilik tidur. Sebab antara kes rogol yang berlaku juga melibatkan adik-beradik dan juga si bapa dan datuk yang
meletakkan otak dan akal mereka di kepala lutut.
Pemisahan tempat tidur ini juga sebagai langkah awal
membasmi dan mencegah kes-kes sumbang mahram.

4. Tidak memakai pakaian yang seksi, ketat lagi menggiurkan.

Orang yang memakai pakaian begini adakalanya bernasib baik kerana tidak dirogol. Tetapi pemakaian mereka merangsang sesetengah orang untuk melakukan rogol. Bayangkan, kalau keluar KL sahaja seorang lelaki akan lihat puluhan malah ratusan perut, pusat dan peha-peha gebu sudah tentu kalau nafsu tidak
dibendung, mangsa-mangsa yang lemah akan menjadi sasaran.

Kan baik kalau wanita-wanita ini berpakaian menutup aurat serta melabuhkan pakaian mereka. Lelaki yang kuat nafsunya pasti akan dapat dibantu secara tidak langsung.

Walaupun para ulama mengatakan di hadapan mahram batasan auratnya longgar, tetapi para ibu seharusnya mengingatkan janganlah membenarkan anak-anak perempuan ini memakai seluar pendek ketat dan baju fit di hadapan datuk,bapa, pakcik dan abang serta adik lelaki kerana lelaki ini nafsunya adalah terhadap perempuan.

Bila nafsu menguasai diri, sudah tentu anak atau cucu sendiri pun dikerjakan sampai mati.

5. Isteri jangan tolak permintaan suami untuk 'bersama'

Di barat, ada undang-undang karut disebut marital rape. Suami merogol isteri. Apa kejadahnya undang-undang ini. Benar, wanita itu bukan simbol seks dan tempat pemuas nafsu suami sahaja. Tetapi pada masa yang sama kena ingat, kalau bukan pada
isteri si suami mahu melepaskan hajat, pada siapa lagi?

Dari satu sudut lelaki memang perlu bertolak ansur. Kalau isteri penat, datang haid, baru bersalin dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Islam, memang lah tak patut bagi si suami memaksa isteri melayan kehendaknya. Itu memang kejahilan suami dalam mengetuai bahtera.

Tetapi kalau tidak ada sebarang sebab untuk menolak,maka kalau diminta oleh suami maka jangan ditolak. Ini juga disebut dalam hadis-hadis dalam bab perkahwinan. Permasalahan ada mood atau tidak, maka ia perlu dirujuk pada yang pakar bagaimana mahu
dapat mood itu kembali, tetapi jangan sampai mengabaikan kehendak suami.

6. Menutup pintu-pintu maksiat

Segala benda yang mengundang berahi manusia maka janganlah dibenarkan. Video lucah. Majalah lucah. Artis terkangkang. Artis tunjuk buah dada. Artis tayang seluar dalam. Dan pelbagai lagi bahan yang boleh mendorong maksiat.

Kadang-kadang bila mahu mencapai majalah di kedai-kedai mamak, kelihatan majalah-majalah blue ini dengan mudah boleh didapati. Mona Gersang lah. Jeritan batinku. Layan 3 lelaki sekaligus. Abang pemuas nafsuku dan 1001 tajuk lagi. Belum dicampur
lagi majalah-majalah barat yang memang menampakkan badan wanita lebih dari kain.

Marilah kita sama-sama melakukan apa yang Islam suruh buat. Memang perogol itu jahat, tetapi kalau kita sendiri sama-sama menyumbang jasa untuk membangkitkan nafsu perogol ini apa ceritanya pula?

Tindakan mahu meminda seksyen 376 Kanun Keseksaan kepada hukuman mandatori adalah baik. Tetapi kalau terus kembali kepada apa yang syariah mahukan adalah lebih baik lagi.

1210(MY) - 87(SA) - 8593(UK) (Statistik rogol NationMaster.com, tahun 2000).
Bukankah sudah terbukti hukuman hudud itu mampu mengurangkan jenayah rogol ke tahap paling minima? Kenapa masih
degil dan sombong?

Daripada Allah kita diciptakan, dengan sistem Allah kita hidup, dan kepada Allah kita kembali.

Wallahua'lam.

 Hafiz Hassan

 

CATATAN :

 

ISLAM, KEHIDUPAN DAN SATU KEMATIAN ADALAH KUMPULAN RENCANA-RENCANA YANG DITULIS DAN DISIARKAN DALAM PELBAGAI LAMAN DAN DISIARKAN DI LAMAN SAYA INI SEBAGAI RENUNGAN SERTA UNTUK DIJADIKAN SATU PENGAJARAN. TURUTLAH ISLAM SEBENAR BUKAN ISLAM CELUP YANG DIAMALKAN OLEH UMNO.

 

ADOPTION BY :

MELI, SABTU, 21.2.2004, 2.15PM

 

 

 

 

 

 

t

 

 

___________________________